Zásady ochrany osobních údajů

Zásady pro ochranu osobních údajů webové stránky Redporno

Úvodní ustanovení

Projekt Reporno má kontaktní e-mailovou adresu: admin@redporno.cz a poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy.

Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Projekt zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

Vzhledem k tomu, že ke dni publikace těchto zásad nejsou závazně stanovena kritéria pro akreditaci subjektů oprávněných vydávat osvědčení dobré praxe při ochraně osobních údajů ani kritéria pro vydávání tohoto osvědčení, které by umožňovala certifikovat soulad našich postupů se shora uvedenými právními předpisy, deklarujeme, že veškeré interní procesy probíhající v naší společnosti jsou v souladu se shora uvedenými předpisy. Právní předpisy nevyžadují a v době publikace těchto zásad ani neumožňují získání certifikace; v případě následné existence akreditačních mechanismů, pokud nebudou závazné, si vyhrazujeme právo získat osvědčení (nebo pečetě, známky) akreditovaným subjektem nevyužít.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme od vás požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Pokud se rozhodnete využívat služeb nabízených projektem Redporno, podmínkou pro jejich užívání od vás vyžadujeme při vytvoření uživatelského účtu sdělení následujících osobních údajů: e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Tyto osobní údaje musíme zpracovávat za účelem vaší identifikace, autorizace a provozování vašeho uživatelského účtu, bez kterého není možné využívat našich rozšířených služeb.

Osobní údaje našich návštěvníků dále zpracováváme rovněž z důvodů plnění právních povinností. Osobní údaje spočívající v provozních, lokalizačních údajích a záznamech (tzv. logy), které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a s tím související IP adresy jsme povinni ukládat na základě § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Po uplynutí zákonem uložené lhůty (viz níže) tyto osobní údaje již pro tento účel zpracovávat nebudeme. Právním základem pro toto zpracování je splnění právních povinností. Jelikož tyto údaje od vás v souvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovat, resp. musíme je získávat z jiných zdrojů, neboť je to třeba pro splnění zákonných povinností, odmítnutí jejich poskytnutí nebo nesouhlas s jejich zpracováním by měl za následek, že bychom vám nemohli poskytovat službu.

Nikdy neposkytujeme osobní údaje pro marketingové účely třetích osob bez výslovného souhlasu našich návštěvníků. Osobní údaj, kterým je e-mailová adresa, zpracováváme za účelem elektronického zasílání obchodních sdělení týkajících se našich produktů, a to bez vašeho souhlasu v souladu s právními předpisy, neboť je to v našem oprávněném zájmu. Podmínkou zasílání těchto obchodních sdělení, je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím vaší e-mailové adresy i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud již toto využití e-mailové adresy dříve neodmítl. Pokud nám sdělíte, že se zasíláním těchto obchodních sdělení nesouhlasíte, přestaneme za tímto účelem vaše osobní údaje zpracovávat. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných našich zájmů.

Návštěvou webových stránek projektu Redporno nám rovněž sdělujete osobní údaje o vaší IP adrese, poloze, prohlížeči, systému nebo rozlišení obrazovky. Tyto osobní údaje jsou získávány prostřednictvím interních analytik Piwik a slouží pouze pro naši potřebu za účelem analýzy a zlepšování našich služeb. Jelikož jsou tyto údaje získávány a zpracovávány za účelem našich oprávněných zájmů, není požadován váš souhlas s tímto zpracováváním. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro účely oprávněných zájmů projektu.

V případě, že na svém koncovém zařízení při návštěvě webových stránek naší společnosti udělíte souhlas s ukládáním cookies, zpracováváme o vás záznamy chování z cookies souborů umístěných na webových stránkách, a to pro účely lepšího provozu těchto internetových stránek. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou nutné k vedení uživatelského účtu, budou za účelem vedení uživatelského účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník nezruší svůj uživatelský účet, budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho uživatelský účet mohli vést.

Provozní a lokalizační záznamy, které nám ukládá zákon zpracovávat, jsou uchovány po dobu 6 měsíců na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Přístup k vašim osobním údajům v projektu Redporno mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Administrátoři mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Jaká máte další práva související s ochranou vašich osobních údajů?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo

  1. získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány,
  2. získat od nás informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování nebo kritériích pro její určení, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
  3. získat od nás kopie vašich zpracovávaných osobních údajů, pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob,
  4. na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás budeme zpracovávat,
  5. na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro další zpracování těchto osobních údajů,
  6. na omezené zpracování vašich osobních údajů do doby vyřešení podnětu, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování,
  7. na oznámení ze strany projektu v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů; dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí; na základě žádosti vám můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích,
  8. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu projektu Redporno nebo proti šíření obchodních sdělení,
  9. odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení,
  10. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud je naše společnost zpracovává na základě vašeho souhlasu; tímto odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na vašem souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018